ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
SAR
แผนปฏิบัติการปี60
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์โรงเรียนกุฉินารายณ์ 61
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รายชื่อแปะ ปพ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ข้อสอบ O-Net 01 ภาษาไทย
ข้อสอบ O-Net 02 สังคม
ข้อสอบ O-Net 03 ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบ O-Net 04 คณิตศาสตร์
ข้อสอบ O-Net 05 วิทยาศาสตร์
ข้อสอบ O-Net 92 สังคม
ข้อสอบ O-Net 93 ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบ O-Net 94 คณิตศาสตร์
ข้อสอบ O-Net 95 วิทยาศาสตร์
ข้อสอบ PreO-Net ม.3
แบบฟอร์มโครงการปี 60
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการปี 59