ผู้บริหาร

นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์

นายเสนาะ จันทร์แหล่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์

นายรชธร สุวรรณหาร
รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์

นางเสาวรัตน์ อุดรพิมพ์
รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์