คุณครูอรทัย สุวรรณหาร

1. เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบซิปปาตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา และเทคนิคการรู้คิด เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เน้นภาระงานโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างองค์ความรู้และมโนทัศน์ทางชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ดาวน์โหลดตัวอย่างชุดกิจกรรม
1. ปกชุดกิจกรรม
2. เนื้อหา