กลุ่มสาระภาษาไทย

นางเอมอร โพสาราช
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางรัชนีวัลย์ คงมั่น
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางลักขณา อัฐนาค
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายชลธาร ธานี
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชฎา โภควิบูลย์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิตยา อุดรแผ้ว
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ