ผู้บริหาร


นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์นายเสนาะ จันทร์แหล่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์


นายไกรวร แสงชมภู
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์


นายรชธร สุวรรณหาร
รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์


นางเสาวรัตน์ อุดรพิมพ์
รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์