กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


นางปาริชาติ ศรีชมภู
หัวหน้ากุลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นายศุภชัย นากุมา
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายมานะ มุละนันทน์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางนารีรัตน์ นนทะมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายชุมพล นิยมวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวโชติกา เรืองศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวพิศณ์ชนก ยันตะบุศย์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวนารีรัตน์ อุตโม
ครูผู้ช่วย


นางสาวพิฌาวรรณ แช่มชื่น ชมดง
ครูผู้ช่วย


นางประนุตร วรรณสา
ครู ชำนาญการพิเศษ


xxx
xxx