งานสนับสนุนการศึกษานายวัฒนา คนตรง
ช่างไฟฟ้า


นายอัษฎางค์ ไชยพันธุ์
พนักงานบริการ


นางกาญจนา สายนาโก
นักวิชาการเงินและบัญชี


นายฟูนันท์ แจ่มใส
ครูธุรการ


..
...


...
...