กลุ่มสาระภาษาไทย


นางลักขณา อัฐนาค
หัวหน้ากุลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนายชลธาร ธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางเอมอร โพสาราช
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางรัชฎา โภควิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางนิตยา อุดรแผ้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวอาริษา พึ่งเย็น
ครูผู้ช่วย


นางธนาภรณ์ อุทัยแสง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ