กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


นายประดุงศักดิ์ เหลารื่น
หัวหน้ากุลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายบรรเทิง อุทรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายอัมพร พลเยี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางเมตตา ซองศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางนันทิยา ไชยมัชฌิม
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางบุศรินทร์ หาญสินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายวิญญู มุทิตา
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางทัศนีย์ หน่อสีดา
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุทธินี เภกะสุต
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางศุณัญญา โคตรพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายสมพงษ์ ศรีสมพร
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสุกัญญา ปัตลา
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายพงษ์ศักดิ์ ด่วนดี
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางศิริเพ็ญ พงศ์นวบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางฐิตารีย์ ด่วนดี
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด
ครูผู้ช่วย


นายศิริชัย ศรีหาตา
ครู ชำนาญการ


นายอภิชน นาชัยฤทธิ์
ครูผู้ช่วย


..
..