ผู้บริหาร


นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์นายเสนาะ จันทร์แหล่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์


นายไกรวร แสงชมภู
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์


นายยศรวี วุฒิสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์


นายสมพงษ์ ศรีสมพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์