ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
176
156
332
9
ม.2
152
145
297
9
ม.3
137
140
277
9
รวมมัธยมต้น
465
441
906
27
ม.4
66
102
168
5
ม.5
73
61
134
5
ม.6
57
82
139
5
รวมมัธยมปลาย
196
245
441
15
รวมทั้งหมด
661
686
1347
42
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562