ภาพกิจกรรมนักเรียน 2562

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันคริสมาสต์
เกษียณอายุราชการ 62
เกษียณอายุราชการ 62
กีฬาภายใน 62
กีฬาภายใน 62
กีฬาภายใน 62
กีฬาภายใน 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 62
ประเมินภายใน 62
กิจกรรมวันแม่ 62
เปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 1
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
รับน้องห้องเรียน EC - 1
รับน้องห้องเรียน EC - 2
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครู
งานบุญบั้งไฟ
กิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมผ้าป่าโรงเรียน
กิจกรรมวันส่งกรานต์
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
ส่งผอรชชธร สุวรรณหาร
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
งานเปิดบ้าน Open House
งานเปิดบ้าน Open House
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด