ภาพกิจกรรม-2561

ทำบุญปีใหม่
เปิดตัวนักฟุตบอล U-17
กิจกรรมวันเกษียณ 61 - 1
กิจกรรมวันเกษียณ 61 - 2
กิจกรรมวันเกษียณ 61 - 3
กิจกรรมวันแม่ 61
กีฬาภายใน 61 -1
กีฬาภายใน 61 -2
กีฬาภายใน 61 -3
กีฬาภายใน 61 -4
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันภาษาไทย
กิจกรรมวันไหว้ครู 1
กิจกรรมวันไหว้ครู 2

ผ้าป่าโรงเรียน 1
ผ้าป่าโรงเรียน 2
วันสงกรานต์
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 1
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 2
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 3
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 3
แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
แนะนำครูใหม่
นักเรียนสอบเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
กิจกรรมวันครู
กิจกรรม Open House
ค่าย EIS
กิจกรรมวันปีใหม่ 1
กิจกรรมวันปีใหม่ 2
อบรมสภานักเรียน