กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นางวนิดา พลกุล
หัวหน้ากุลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนางชฎาภรณ์ อินทร์ยา
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางไศล ธรรมบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสริดา อัมลา
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางศิรินทิพย์ สาจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางงามจิต จิตจักร
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวกวิสรา ฤทธิรุ่ง
ครู


นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นชม
ครูผู้ช่วย


นางสาวดลฤดี ยุระตา
ครูผู้ช่วย


นางอัญวิษา มุละนันท์
ครูชำนาญการ


นางสาวสมสมัย ใชยฮะนิจ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายแอนโทนี่ โทมัส ฮิก
ครู


xxx
xxx