กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางปราณี สายสมบัติ
หัวหน้ากุลุ่มสาระการเรียนรู้สังศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนางลมปราณี ถามณี
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางนุชรี บุญโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางพรสวรรค์ พลวงศา
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางจิราภรณ์ โชติรื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายอดุลย์ ร่มศรี
ครูผู้ช่วย


น.ส.ปรียาภัทร ขัดทรายขาว
ครูผู้ช่วย


นางสาวแสงดาว โชติผาด
ครูชำนาญการ


นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยสุริย์
พนักงานราชการ