งานสนับสนุนการศึกษานายวัฒนา คนตรง
ช่างไฟฟ้า


นายอัษฎางค์ ไชยพันธุ์
พนักงานบริการ


นางกาญจนา สายนาโก
นักวิชาการเงินและบัญชี


นายฟูนันท์ แจ่มใส
ครูธุรการ


นายจักรพันธ์ จันทร์แหล่
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นายพรชัย ภาอาษา
ยามรักษาการณ์


นายสมศรี ศรีษะบงค์
พ่อบ้าน


นายสวัสดิ์ เปือยหนองแข้
พ่อบ้าน