ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
156
154
310
10
ม.2
146
143
289
10
ม.3
84
109
193
7
รวมมัธยมต้น
386
406
792
27
ม.4
75
75
150
6
ม.5
60
85
145
6
ม.6
40
80
120
6
รวมมัธยมปลาย
175
240
415
18
รวมทั้งหมด
561
646
1,207
45
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561