กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา


นายวิทยา เลาหวิวัฒน์
หัวหน้ากุลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษานายมนตรี คำมะปะนา
ครู ชำนาญการ


นายนฤเบศร์ อำพล
ครูผู้ช่วย


ว่าที่ ร.ท.พิธานเมธ สุดคำภา
ครูผู้ช่วย


นายณัฐพงษ์ ชุ่มเรืองศรี
ครู