กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางศรีสุดา บุญไชโย
หัวหน้ากุลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนายนิกร กองอุดม
ครู ชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ ร.ท.โดม อุดรแผ้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางพรสุดา ตาลสถิตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสุกัญญา การะเกต
ครู ชำนาญการพิเศษ