กลุ่มสาระภาษาไทย


นางลักขณา อัฐนาค
หัวหน้ากุลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนายชลธาร ธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางเอมอร โพสาราช
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางรัชฎา โภควิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางนิตยา อุดรแผ้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวยุภาภรณ์ จิตจักร
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสาวอาริษา พึ่งเย็น
ครูผู้ช่วย


นางธนาภรณ์ อุทัยแสง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ


...
...