ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนกุฉินารายณ์เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
เลขที่ 11 หมู่ที่ 13 ถนนบัวขาว – สมเด็จ  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์   46110   โทรศัพท์  0-4385-1366  โทรสาร 0-4385-1736   E-mail : office@kuchinarai.ac.th Website : www.kuchinarai.ac.th    มีเนื้อที่ 49 ไร่  1 งาน 98.4  ตารางวา  หน่วยงานต้นสังกัดที่กำกับดูแลสถานศึกษา คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์
 
โรงเรียนกุฉินารายณ์ตั้งขึ้นและเริ่มเปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2496  โดยรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีอายุไม่พ้นเกณฑ์บังคับถึง  15 ปี ให้เข้าเรียนต่อจนพ้นเกณฑ์บังคับคือ ระดับ  ม. 1 - ม.3 มีนายเฉลิม  สารวิถี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นครั้งแรกและนายสุพจน์ วันชูเพลา เป็นครูประจำชั้น มีนักเรียนทั้งหมด  38  คน เป็นชาย 30  คนเป็นหญิง  8  คน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกุฉินารายณ์  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
 
          ปี  พ.ศ.  2503  เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5-7  สังกัดกองประถมศึกษา โดยมี นายสมัย  พิพิธสุมานันท์ เป็นครูใหญ่
 
          ปีการศึกษา  2520 เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 1 - ม.ศ. 3)
 
          ปี 2521 เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 -ม. 3) โดยมีนายพันธ์  ศรีสุทธิ์ เป็นอาจารย์ใหญ่
 
          ปี พ.ศ. 2523 ว่าที่ ร.ต.อเนก  ยุกตะทัต  เป็นอาจารย์ใหญ่  เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(มพช. 2 รุ่น 3)  สำนักงานโครงการพิเศษ  กรมสามัญศึกษา
 
          ปี พ.ศ. 2534  เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม(มพช.ส)
 
          ปี พ.ศ.2534  นายนิคม อรรคอำนวย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 
          ปีการศึกษา 2535 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา
 
          ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6 ) และเปิดทำการสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วช.2) พาณิชยกรรม สาขาบัญชี 
 
          ปีการศึกษา 2539  นายประยงค์  ภูพลอย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 3 ชั้น (อาคาร 318 ) และใช้งานได้ปลายปีการศึกษา 2541 และโรงเรียนได้รับเอกสิทธิ์ในที่ดินแปลงที่ 2 ด้านหน้าโรงเรียนจำนวน 3 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา และกรมพลศึกษาได้มาขอสร้างอัฒจันทร์และสนามกีฬาประจำอำเภอ  ซึ่งแล้วเสร็จและใช้งานได้ในปลายปี พ.ศ. 2541 กรมการศึกษานอกโรงเรียน  โดย ศบ.อ.กุฉินารายณ์ได้ขอใช้ที่ดินทางด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนในการจัดทำเป็นสำนักงานของ  ศบ.อ.กุฉินารายณ์และห้องสมุดประจำอำเภอกุฉินารายณ์ 
 
         ปี พ.ศ. 2548-2557 นายสุพจน์  สารผล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.)  ในระดับ ดีมาก ในรอบที่สอง ปี 2549  และรอบที่ 3 ปี 2554  จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.13 ต่อปี  ในปี 2550  ได้ก่อสร้างโรงอาหารแบบมาตรฐาน  1  หลัง ด้วยงบประมาณผ้าป่าการศึกษา จำนวน 800,000  บาท  ปี 2555 และปี 2556 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน , งบประมาณแปรญัตติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม และได้รับงบประมาณจากศิษย์เก่าโรงเรียนกุฉินารายณ์ คุณวิทยาธร บุญไกรสร ก่อสร้างอาคารหอประชุมบุญไกรสร และป้ายโรงเรียนกุฉินารายณ์  ในปี 2557 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ,งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนหม้อแปลงจากขนาด 100 KVA เป็นขนาด 250 KVA และมีการก่อสร้างสนามกีฬากลางอำเภอกุฉินารายณ์ งบประมาณจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการโดย จังหวัดกาฬสินธุ์ และในปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล/55-ก  เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น
 
         ปี พ.ศ. 2558-2559 นายพิสิฐพงศ์  แจ่มใส  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีการพิจารณาจุดเน้นที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน ได้แก่การปรับภูมิทัศน์ เพื่อเป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดรับกับอาคารเรียนใหม่ และพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาวงดุริยางค์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านดนตรี และรองรับการให้บริการชุมชน
   
         ปี พ.ศ. 2560  ถึงปัจจุบัน มีนายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีรองผู้อำนวยการ 3 คน คือ   นายเสนาะ จันทร์แหล่  นายไกรวร  แสงชมภู  นายยศรวี  วุฒิสาร  และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 1 คน คือ นายมานะ  มุละนันท์  โรงเรียนเข้ารับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) รอบที่ 4  วันที่ 19 –20 พฤศจิกายน 2562 และ  ผ่านการรับรอง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยมีผลการประเมิน ด้านคุณภาพของผู้เรียน ในระดับ ดีมาก ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ในระดับ ดีมาก  และ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ในระดับ ดีเยี่ยม
        ในปีงบประมาณ 2562  ได้รับงบประมาณ 12,455,000  บาท ในการก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ปีการศึกษา 2564 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น เพิ่มอีกจำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 22,546,000 บาท (ปีงบประมาณ 2564  จำนวน 4,509,200 บาท และปีงบประมาณ 2565 จำนวน 18,036,800 บาท) นอกจากนี้ สนามกีฬาโรงเรียนกุฉินารายณ์ยังได้รับการปรับปรุงพัฒนา ให้เป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน สำหรับบริการแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป ตามโครงการปรับสภาพสนามกีฬา (ลู่ยาง) ของ กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้วยงบประมาณ 24,899,000  บาท

        ปีการศึกษา 2564  มีนักเรียนทั้งหมด 1,635  คน  47 ห้องเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค.64)
ครู 79  คน   ครูอัตราจ้าง  5 คน ครูต่างประเทศ 2 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 1 คน  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1  คน ลูกจ้างประจำ  1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว  8  คน  ครูพิเศษ 1 คน แม่บ้าน  1  คนรวมบุคลากรทั้งหมด 102  คน