head
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  


  นายสุพจน์  สารผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม  

431116
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
223
708
2353
380918
17515
82781
431116

Your IP: 54.211.0.191
Server Time: 2014-07-24 11:26:54
   

นักศึกษา ฝีกประสบการวิชาชีพครู

รายละเอียด

นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ

 


ประทาน
ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นายวัชรศักดิ์  นวลบัติ
: คอมพิวเตอร์ศึกษา
:


รองประทาน
ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นายวรวิทย์  ศรีสร้อย 
: คอมพิวเตอร์ศึกษา
:

รองประทาน
ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นายวรพร  บำรุง 
: คณิตศาสตร์
:
           
  ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นายจำลอง  โพธิ์น้ำเที่ยง
: คณิตศาสตร์
:
  ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นายสามารถ  แสงกล้า
: คณิตศาสตร์
:
           
ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นางสาวนัทธมน  เยาวไสย
: ภาษาอังกฤษ
:
ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นางสาวหัสฤทัย  วิชัยโย
: ภาษาอังกฤษ
:
           
  ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นางสาวประกายมาศ  เยาวเรศ
: ภาษาอังกฤษ
:
  ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นางสาวพนิดา  บุตรสุรีย์
: ภาษาไทย
:
           
  ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นางสาวพิมพิไล  ธิวาพัฒน์
: คณิตศาสตร์
:
  ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นายชาญวิทย์  อาจวิชัย
: คณิตศาสตร์
:
           
  ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นางสาวสุทาทิพย์  อุปชีวะ
: เคมี
:
  ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นางสาวกัลยาณี  ศรีโพนทอง
: ฟิสิกส์
:
           
  ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นางสาวเพ็ญมณี  จันทะนุช
: เคมี
:
  ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นางสาวสุภาพร  โคตรุชัย
: วิทยาศาสตร์
:
           
  ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นางสาวกรรณิการ์  สายสมบูรณ์
: เคมี
:
  ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นางสาวลลิตา  ลาดหนองขุ่น
: ชีววิทยา
:
           
  ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นางสาวนันทพร  เฉิดดิลก
: ชีววิทยา
:
  ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นางสาวดวงแข  วรรณพรามย์
: ชีววิทยา
:
           
  ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นางสาวปรียมาศ  สีหาฤทธิ์
: ภาษาอังกฤษ
:
  ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
อีเมล์
: นางสาวพรประไฟ  ศรีจำนงค์
: ภาษาอังกฤษ
:
รายละเอียด

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: นายเกษม   สุระพร
: ป.4
: ช่างคุรุภัณฑ์ 3
:
:
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: นายวัฒนา    คนตรง
: ม.6
: ช่างคุรุภัณฑ์ 3
:
:
รายละเอียด

  ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
  ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: นายอดิศร    จรนามล 
: ค.บ.(คอมพิวเตอร์)
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
: 085-0851384
           
  ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
  ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: Mr. michael Queen  Roy
:
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
: 085-8269799
           
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: นายฉัตรชัย   สารผล
: ศป.บ.(ดุริยามคศิลป์)
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
: 087-8556870
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: นายสุรกิจ    อุทโท
: ค.บ.(ศิลปศึกษา)
:
: 085-4572706
           
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: นางธนาภรณ์  อุทัยแสง
:
:
:
     
รายละเอียด


หัวหน้างาน
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
วิทยฐานะ
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: ครูสุรเชษฐ์   ไพรสณฑ์
: ค.บ.(การแนะแนว)
: ครูชำนาญการพิเศษ
:
: 089-5702625

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
วิทยฐานะ
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: ครูนงพงา  ชื่นชม
: ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
: ครูชำนาญการพิเศษ
:
:083-6684388
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
วิทยฐานะ
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: ครูพิสมัย  วัฒายุ
: ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว
: ครูชำนาญการพิเศษ
:
: 043-851182,085-0025958


รายละเอียด


หัวหน้ากลุ่มสาระ
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
วิทยฐานะ
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: ครูศิริวรรณ  เพริดพราว
: ศษ.บ.(การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
: ครูชำนาญการพิเศษ
:
: 089-5761715
 
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
วิทยฐานะ
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
:  ครูอนุชา  ไชยเลิศ
:
: ครูชำนาญการ
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
: 086-8546086