คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์นพพร วิทยานิติพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเผดิมชัย ศรีโท
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ สารผล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย วิมานไพจิตร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาวรัตน์ อุดรพิมพ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเชษฐ์ ไพรสณฑ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี แสงฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการสมคิด ธมมโฆสโก
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส หาญกุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายรณฤทธิ์ ชื่นชม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดารักษ์ สายนาโก
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา ธรรมบุตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ มุละนันทน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสายันต์ ยศบุญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน